Käyttöehdot

IT-ehtojen lisenssiehdot

IT2010-, IT2015- ja IT2018-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT

1 Soveltaminen

1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”lisenssiehdot”) sovelletaan IT2010-, IT2015- ja IT2018-sopimusehtojen sekä ehtojen mahdollisten myöhempien versioiden (jäljempänä ” sopimusehdot”) käyttämiseen.

1.2 Sopimusehtojen käyttöä koskeva sopimus syntyy sopimusehtojen tilaajan ja Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:n (y-tunnus: 0427797-1, osoite: Aleksanterinkatu 17, 00100 HELSINKI, it-ehdot@chamber.fi), (jäljempänä ”myyjä”) välille. Tilaaja tai muu sopimusehtojen käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) on velvollinen noudattamaan lisenssiehtoja käyttäessään sopimusehtoja.

1.3 Sopimusehtojen tilaamiseen sovelletaan myyjän verkkokaupan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Jos lisenssiehdot ja myyjän verkkokaupan sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti lisenssiehtoja.

2 Tekijänoikeudet

2.1 Sopimusehdot ovat tekijänoikeuslain (404/1961) suojaamia.

2.2 Sopimusehtojen tekijänoikeudet ovat Keskuskauppakamarilla, Ohjelmisto- ja e-business ry:llä, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:llä, Teknologiateollisuus ry:llä ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:llä (jäljempänä yhdessä ”oikeudenhaltijat”). Myyjän ohella oikeudenhaltijoilla on oikeus itsenäisesti käyttää kohtien 4.3 ja 7.1 mukaisesti myyjälle kuuluvia oikeuksia.

3 Käyttöoikeus 

3.1 Sopimusehtoja ei saa käyttää sopimuksissa tai millään muullakaan tavalla ilman lisenssiehtojen mukaista ja voimassaolevaa sopimusehtojen käyttöoikeutta (jäljempänä ”lisenssi”). 

3.2 Käyttäjä on velvollinen hankkimaan lisenssin myyjältä ja suorittamaan myyjälle kulloinkin voimassaolevat maksut. 

3.3 Lisenssin hankkinut yhtiö, julkishallinnon yksikkö, muu oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö (jäljempänä ”lisenssinhaltija”) saa sopimusehtoihin määräaikaisen, lisenssiehtojen mukaisesti rajoitetun käyttöoikeuden, jonka perusteella lisenssinhaltija saa 

a) käyttää sopimusehtoja sellaisissa sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, joissa lisenssinhaltija on osapuolena; 
b) käyttää sopimusehtoja edellä kohdassa (a) mainittuja asiakirjoja laadittaessa tai neuvoteltaessa; 
c) käyttää sopimusehtoja lisenssinhaltijan sisäisessä koulutuksessa; ja 
d) valmistaa sopimusehdoista kopioita edellä kohdissa (a), (b) ja (c) todettuun tarkoitukseen. 

3.4 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta tehdä sopimusehtoihin lisäyksiä, poistaa niistä osia eikä muullakaan tavoin muuttaa sopimusehtoja. Kun lisenssinhaltija käyttää sopimusehtoihin kuuluvia asiakirjoja sopimuksissa, tarjouksissa, tarjouspyynnöissä tai niitä vastaavissa asiakirjoissa, lisenssinhaltija voi vapaasti tehdä poikkeuksia sopimusehtojen sisällöstä. Poikkeukset on kuitenkin tehtävä siten, että sopimusehtojen alkuperäinen teksti näkyy selvästi ja kokonaisuudessaan. 

3.5 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta julkaista, julkistaa, jälleenmyydä tai jälkipainattaa sopimusehtoja tai osaa niistä. Lisenssinhaltija ei saa laittaa sopimusehtoja Internetiin tai muuhun tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla on pääsy. Lisenssinhaltija saa kuitenkin laittaa sopimusehdot työntekijöidensä saataville lisenssinhaltijan sisäiseen tietoverkkoon, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. 

Jos lisenssinhaltijan kanssa samaan konserniin kuuluvat tahot saavat pääsyn sopimusehtoihin, tällaiseen käyttöön tulee hankkia kohdassa 3.7 tarkoitettu konsernilisenssi. 

3.6 Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta siirtää tai muuten luovuttaa lisenssiä edes tilapäisesti. Jos lisenssinhaltija lähettää sopimusehtoja sopimuskumppanilleen tai muulle kolmannelle osapuolelle, lisenssinhaltijan on huomautettava, ettei sopimuskumppanilla tai muulla kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää sopimusehtoja tai kopioida niitä muihin tarkoituksiin ilman lisenssiä. 

3.7 Käyttäjä voi hankkia konsernilisenssin. Konsernilisenssin hankkimisen jälkeen kohdan 3.3 mukaiset oikeudet kattavat lisenssinhaltijan lisäksi kaikki kyseisen lisenssinhaltijan kanssa kulloinkin samaan kirjanpitolain (1336/1997) mukaiseen konserniin kuuluvat tahot. Konsernilisenssiin sovelletaan muilta osin lisenssiä koskevia ehtoja. Konsernilisenssin lisenssinhaltija vastaa siitä, että sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat tahot noudattavat lisenssiehtoja. 

3.8 Jos lisenssinhaltija on asianajotoimisto tai muu neuvonantaja, tällaisella lisenssinhaltijalla on kohdassa 3.3 todetun lisäksi oikeus käyttää sopimusehtoja asiakkaansa lukuun tehtävää sopimusluonnosta, tarjousta, tarjouspyyntöä tai vastaavaa asiakirjaa laadittaessa tai neuvoteltaessa. Kuitenkin lopullisen sopimuksen osapuolista vähintään yhdellä tulee olla lisenssi.

4 Käyttöoikeuden voimassaolo, uusiutuminen ja päättyminen 

4.1 Lisenssi on voimassa yhden vuoden tilauspäivästä lukien. 

4.2 Lisenssi uusiutuu ilman toimenpiteitä aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ellei myyjä tai lisenssinhaltija irtisano lisenssiä. Myyjä ilmoittaa lisenssin uusiutumisesta lisenssinhaltijalle viimeistään 30 päivää ennen lisenssin voimassaoloajan umpeutumista lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti. 

4.3 Lisenssinhaltija voi irtisanoa lisenssin ilmoittamalla siitä myyjälle joko myyjän verkkokaupassa tai Internet-sivuilla kulloinkin ilmoitetulla tavalla tai muuten kirjallisesti. Myyjä voi irtisanoa lisenssin ilmoittamalla siitä lisenssinhaltijalle viimeistään 6 kuukautta ennen lisenssin voimassaoloajan umpeutumista lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti. Jos lisenssinhaltija tai myyjä irtisanoo lisenssin, se päättyy voimassaoloajan viimeisen päivän päättyessä. 

4.4 Lisenssi päättyy välittömästi ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa, jos lisenssinhaltija rikkoo lisenssiehtoja. Jos lisenssi päättyy tässä kohdassa 4.4 mainitusta syystä, lisenssinhaltijan suorittamia maksuja ei palauteta. 

4.5 Lisenssin päättyessä lisenssinhaltijan on välittömästi lopetettava sopimusehtojen käyttö. Lisenssinhaltijan on tuhottava hallussaan olevat sopimusehdot ja niiden kaikki sellaiset kopiot, joita ei ole liitetty osaksi tehtyjä sopimuksia. Lisenssinhaltijalla ei ole oikeutta käyttää tehtyjen sopimusten osana säilytettäviä sopimusehtojen kopioita muuhun tarkoitukseen. 

4.6 Oikeudenhaltijat voivat muuttaa sopimusehtoja. Jos sopimusehtoja muutetaan, lisenssinhaltijalla on oikeus käyttää lisenssin perusteella sopimusehtojen alkuperäistä tai muuttunutta versiota muuttuneen version julkistamisesta lukien julkistamista välittömästi seuraavaan lisenssin uusiutumiseen tai lisenssin päättymiseen asti. Lisenssi uusiutuu koskemaan sopimusehtojen muuttunutta versiota, ellei lisenssinhaltija ennen lisenssin uusiutumista ilmoita myyjälle kirjallisesti haluavansa jatkaa muuttuneen version sijaan sopimusehtojen alkuperäisen version käyttöä. 

5 Lisenssiehdoista poikkeava käyttö 

5.1 Oikeudenhaltijat voivat myöntää luvan käyttää sopimusehtoja näistä lisenssiehdoista poikkeavalla tavalla esimerkiksi koulutukseen, opetukseen tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen. 

5.2 Kohdassa 5.1 tarkoitettua lupaa haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella asiakirjalla, joka osoitetaan oikeudenhaltijoille ja lähetetään myyjälle. 

6 Asiakastiedot 

6.1 Lisenssinhaltija antaa suostumuksensa siihen, että sitä koskevia tietoja voidaan tallentaa myyjän asiakasrekisteriin. 

6.2 Myyjän asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa myyjän asiakasrekisterin rekisteriselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriseloste on saatavissa myyjän kotisivuilta. 

7 Lisenssiehtojen tai maksujen muuttaminen

7.1 Myyjä voi muuttaa lisenssiehtoja tai maksuja ilmoittamalla siitä lisenssinhaltijalle viimeistään 6 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa lisenssinhaltijan myyjälle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten kirjallisesti.

7.2 Jos lisenssiehtoja tai maksuja muutetaan kohdan 7.1 mukaisesti ja muutos vähentää lisenssinhaltijan oikeuksia tai lisää lisenssinhaltijan velvollisuuksia, lisenssinhaltijalla on ennen muutoksen voimaantuloa oikeus kirjallisesti irtisanoa lisenssi päättymään muutoksen voimaantulopäivänä. Tällöin myyjä hyvittää lisenssinhaltijalle tämän lisenssistä maksaman maksun toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

8 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

© 2020 Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry.

https://it-ehdot.fi

LIITE 1 KESKUSKAUPPAKAMARIN PALVELU OY:N TIETOSUOJASELOSTE: https://kauppakamari.fi/tietosuojaseloste